Vores målgruppe er borgere, der har brug for et Beskyttet beskæftigelsestilbud §103 . Vi henvender os særligt til borgere, der profiterer af at være i et mindre miljø med tæt medarbejderkontakt. Vi arbejder primært én til én.

 • 103 er for borgere på 18+ med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger, som gør, at de ikke kan opretholde beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning
 • Betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 • Særlige sociale problemer, og som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i et tilbud om aktivering eller opnå ansættelse i job med løntilskud i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Vores tilbud er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte borger. Vores borgere har et omfattende behov for hjælp og støtte i deres hverdag. Det kan være pga. kognitive vanskeligheder, psykiatriske problemstillinger og pga. deres mentale formåen. Vi arbejder i små hold, typisk med en normering, der hedder én til én eller én til to.
Vi har pladsen og normeringen til at give hver enkelt borger det, de har behov for.

 • Service
 • Afklaringsforløb
 • Arbejdsprøvning
 • Land – og skovbrugsaktivitet

Dagligdagen giver mulighed for deltagelse /træning i:

 • Ejendomsservice, herunder rengøring på vores eget sted.
 • Værkstedsarbejde på træværksted.
 • Service og mindre vedligeholdelse af parkmaskiner såsom græsslåmaskiner, hækkeklipper, buskrydder mv.
 • Grøn service, hvor vi tager ud i boligforeninger og passer grønne områder. Vi klipper hæk, slår græs, buskrydder og luger. Derudover passer vi også det grønne område hos os selv.
 • Kompetencebeviser i brug af maskinerne, der benyttes.
 • Mødestabilitet.
 • Etablering af ekstern praktik og virksomhedsbesøg.
 • Personlig udvikling.

Vi ligger bare 3,5 km fra Vig station, hvortil der er forbindelse med både bus og tog. Vi tilbyder gratis afhentning på stationen. Borgeren skal selv afholde udgifterne til transport til og fra Stationen inden for en afstand af 10km fra stedet. Nødvendige befordringsudgifter derudover afholdes af kommunen jf. bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud i medfør af §105, stk. 2 i Lov om social service §2.

Når en borger visiteres til Specialkompagniet APS, vil vi holde et opstartsmøde med borgeren og visiterende kommune. Den enkelte borger inddrages i forhold til sit funktionsniveau i hele forløbet samt planlægningen heraf. Henvisende kommune vil som udgangspunkt fastsætte kravene til forløbet. På baggrund heraf og i samarbejde med borgeren udarbejdes en plan, som danner grundlag for det daglige arbejde samt den løbende evaluering af indsatsen. Der vil blive fastsat en række konkrete delmål, som der vil blive arbejdet hen i mod.
Målsætningen evalueres løbende, og der er mulighed for at tilpasse og justere arbejdsopgaver og mål i forhold til borgerens ønsker og ressourcer.