§104 er for borgere i alderen 18+ med så store begrænsninger, at de ikke kan deltage i egentlig beskæftigelse i forhold til arbejdsmarkedet, og som har behov for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål med det sigte at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder og livsvilkår.

Tilbuddet retter sig mod borgere med:

 • Betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Særlige sociale problemer
 • Et behov for socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab
 • Et behov for et fristed, der kan give betingelse for personlig udvikling

Vi henvender os særligt til borgere, der profiterer af at være i et mindre miljø og /eller skærmet tilbud med tæt medarbejderkontakt. Vi arbejder primært én til én.
Det kan f.eks. være borgere, der i forlængelse af STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og evt. ressourceforløb er vurderet berettiget til førtidspension pga. de individuelle udfordringer, men som har behov for vedligeholdelse eller forbedring af sine personlige færdigheder eller livsvilkår.

Vores tilbud er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte borger. Vores borgere har et omfattende behov for hjælp og støtte i deres hverdag. Det kan være pga. kognitive vanskeligheder, psykiatriske problemstillinger og pga. deres mentale formåen. Vi arbejder i små hold, typisk med en normering, der hedder én til én eller én til to.
Vi har pladsen og normeringen til at give hver enkelt borger det, de har behov for. Det betyder også, at der er mulighed for, at den enkelte har sit eget rum hos Specialkompagniet, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage, når behovet opstår, ligesom der kan stilles en pc med internet til rådighed.
Flere af vores borgere har behov for et hvil indimellem, og det er også en mulighed hos os, at arbejdsdagen tilrettelægges, så dette behov kan opfyldes.

 • Værkstedsaktivitet
 • Land – og skovbrugsaktivitet
 • Køkken – og caféaktivitet
 • Idrætsaktivitet

Dagligdagen giver mulighed for deltagelse /træning i:

 • Socialt samvær og træning
 • ADL træning – vask, rengøring, madlavning osv. – opnå indsigt i at få en dagligdag til at fungere bedst muligt
 • Socialt samvær og træning
 • Personlig udvikling
 • Motion – såsom gåture, fodbold, svømning, cykelture, motionscenter mv.
 • Vi kan supplere med lettere undervisning, hvis man ønsker at bibeholde eller udvide sine skolefaglige evner

Vi ligger bare 3,5 km fra Vig station, hvortil der er forbindelse med både bus og tog. Vi tilbyder gratis afhentning på stationen. Borgeren skal selv afholde udgifterne til transport til og fra stationen inden for en afstand af 10km fra stedet. Nødvendige befordringsudgifter derudover afholdes af kommunen jf. Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb og Aktivitets-og Samværstilbud i medfør af §105, stk. 2 i Lov om social service §2.

Når en borger visiteres til Specialkompagniet APS, vil vi holde et opstartsmøde med borgeren og visiterende kommune. Den enkelte borger inddrages i forhold til sit funktionsniveau i hele forløbet samt planlægningen heraf. Henvisende kommune vil som udgangspunkt fastsætte kravene til forløbet. På baggrund heraf og i samarbejde med borgeren udarbejdes en plan, som danner grundlag for det daglige arbejde samt den løbende evaluering af indsatsen. Der vil blive fastsat en række konkrete delmål, som der vil blive arbejdet hen i mod.
Målsætningen evalueres løbende, og der er mulighed for at tilpasse og justere arbejdsopgaver og mål i forhold til borgerens ønsker og ressourcer.