Specialkompagniet er et mindre skole- og dagbehandlingstilbud, hvor der er skabt rum for den enkelte elev og dennes individuelle behov. Vi arbejder med en rigtig god normering, der typisk hedder 1:1/1:2, som især egner sig til de elever, der har brug for endnu mere ro, struktur og forudsigelighed end man typisk kan opnå i de traditionelle tilbud.

Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål og foretages af uddannet personale. Der vil hvert år udarbejdes årsplan for hver enkelt elev, som vil danne afsæt for koordinering af undervisningen, der løbende vil blive udfyldt med de relevante læringsmål for det nye, eleven skal lære på baggrund af en individuel vurdering/evaluering af elevens læringsudbytte i forhold til læringsmålene. Der kan aflægges hel eller delvis afgangsprøve.

Undervisningsmiljøet og det socialpædagogiske miljø er lille og overskueligt. Eleverne har individuelle arbejdspladser i eget rum med egen PC og dertil fælles arbejdsbord i vores skolestue, således at de trænes i både individualitet og i gruppesammenhænge.

Vi stiller tydelige opgaver. Hver dag gennemgås dagens skema og mål. Som professionelle voksne er vi imidlertid altid parat til at ændre i det planlagte, hvis en elev har en svær dag. Er det ikke muligt at skabe læring den pågældende dag i den pågældende lektion, søger vi i stedet at skabe et miljø, hvor dagen giver mening indeholdende relationsarbejde samt social træning for at opnå de små sejre og succesoplevelser, der giver grobund for yderligere motivation til personlig og faglig læring.

På Specialkompagniet udarbejdes individuelle undervisningsforløb – både indholdsmæssigt og fysisk, således, at det målrettes den enkelte elevs behov og læringstilgang. Den socialpædagogiske indsats udøves både i den almindelig dagligdag, i undervisningen og i særligt tilrettelagte forløb.

Selvom vi er et lille sted, har vi en bred vifte af aktiviteter, vi kan tilbyde som en del af vores dagbehandlingstilbud. Hos os er de unge mennesker en del af det samlede hus og inviteres med de tilbud, der udbydes. Det gælder både i og udenfor huset.

• ADL-træning – ADL er en forkortelse af Almindelig Daglig Levevis. At lære at klare så mange praktiske gøremål som muligt er en integreret del af den pædagogiske indsats på Specialkompagniet. Her trænes tøjvask, madlavning, indkøb, at kunne lægge et budget, rengøring, personlig hygiejne mv.

• Kreativt værksted. Her laves smykker, males malerier laves perleplader, sys. Arbejdes med sæsonbetonet Krea såsom gækkebreve, påskepynt, julepynt mv.

• Træværksted, hvor der laves småting. Det kan være et fint fuglehus, et sæt stylter et flot trægevær, træudskæring o. lign. Kun fantasien sætter grænser.

• Motion. På Specialkompagniet bruger vi Odsherreds smukke natur til gå- og cykelture. Ved interesse kan træning i motionscenter og svømning arrangeres.

• Udflugter. Vi tager også jævnligt på udflugter. Det kan være en strandtur, bålhygge ved Sandskredet, undervisning i Zoo, julefest på Vikingeskibsmuséet, en tur i biffen, besøg på Andelslandsbyen Nyvang. En tur i Tivoli m.m.

Foruden det nævnte barsler vi også med nye tiltag:

Ridning. Vi har indgået en aftale med Det Sociale Kompagni, der er et ridetilbud målrettet vores målgruppe, hvor vi vil tage ud og ride én gang om ugen. Ridning er en unik træningsform, hvor hesten og dennes bevægelser har en stimulerende effekt på både muskel- og nervesystem. Samværet med hesten giver glæde og succesoplevelser og større selvværd og selvtillid. Udover selve ridningen vil vi også nyde omgangen med hestene, når de skal strigles og klargøres.

E-sport. Vi har indgået aftale med en lokal E-sportsudbyder og vil hver uge køre ud og blive undervist i E-sport i lækre lokaler med det nyeste gear og dygtige instruktører.

Det er muligt at aflægge afgangsprøve eller dele heraf. Vi samarbejder med en lokal skole om selve prøveafholdelsen.

Specialkompagniet er et mindre skole- og dagbehandlingstilbud, hvor der er skabt rum for den enkelte elev og dennes individuelle behov. Vi arbejder med en rigtig god normering, der typisk hedder 1:1/1:2, som især egner sig til de elever, der har brug for endnu mere ro, struktur og forudsigelighed end man typisk kan opnå i de traditionelle tilbud.

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk- og neuroaffektiv tilgang, hvor behandling er en forudsætning for læring og udvikling. De individuelle pædagogiske tiltag har baggrund i en generel viden om hjernen og hjerneskader og en specifik viden om den givne hjerneskade hos den enkelte. Den enkeltes udviklingspotentiale afdækkes både i vores møde med den enkelte via tests og gennem supervision ved neuropsykolog Marianne Verdel.

Behandlingen på Specialkompagniet er centreret omkring en tankegang, hvor eleven selv, på sigt, lærer at italesætte egne behov, mål og ønsker, og lærer at udtænke alternative handlestrategier. I dagligdagen arbejder vi hen imod et gruppeorienteret behandlings- og undervisningsmiljø, så de på sigt bliver parate til at agere i et fællesskab, hvor de dels lærer at acceptere og værne om egen individualitet, og dels hvor de dagligt konfronteres med kollektivets krav om kompromis, tolerance og ligeværd.

På Specialkompagniet er vi anerkendende og rosende og søger hele tiden at nå de unge mennesker dér, hvor de føler sig stærkest fagligt og mentalt og ud fra dette fundament skabe faglig og personlig udvikling.

Da hver enkelt elevs udfordringer altid skal ses i en sammenhæng, lægger vi på Specialkompagniet stor vægt på, at behandlingsarbejdet også inkluderer deres nærmeste familie.

 

 Vi tilbyder afhentning på stationen, og der er ligeledes mulighed for at blive hentet på hjemmeadressen af skolens bus. Prisen er 20kr. for de første 10 km pr. tur – herefter 2 kr. pr. kørt km.

Skoletakster for Specialkompagniet – i kalenderåret 2022

Skoletilbuddet er åbent fra kl. 8-15 mandag til torsdag og fra kl. 8-13 fredag –40 uger om året. Vi følger Odsherred kommunes ferieplan.

Takst 1 – pr. månedTakst 2 – pr. måned
Skole: 18.995 kr.
Dagbehandling: 23.959 kr.
PPR: 1.450kr.
Skole:18.995 kr.
Dagbehandling: 31.945 kr.
PPR: 1.450 kr.
1:3 støtte1:2/1:1 støtte

Hertil kan der komme Specialpædagogisk bistand til de elever, der har behov, som ligger udenfor forpligtelserne i henhold til skoletilbuddet.

Generelt for alle takster gælder:

Alle ydelser opkræves hver måned i 12 måneder om året. Taksterne reguleres 1. gang årligt i januar måned.
I forbindelse med udmeldelse er der løbende måned + 30 dage i opsigelsesvarsel.

Tilkøbsmuligheder:

➢  Transport til og fra hjemadressen/stationen pris 20 kr. for de første 10 km- herefter 2 kr. pr. kørt kilometer.
➢  Zoneterapi hver 14. dag: 250kr pr. gang.
➢ Fuld neuropsykologisk undersøgelse v ed neur opsykolog (interview, testning, spørgeskemaer. Der anvendes internationale anerkendte og normbaserede test og spørgeskemaer) inkl. rapport: 25.000 kr.
➢ Neuropsykologisk screenings undersøgelse ved neuropsykolog inkl. rapport: 15.000 kr.
➢ Neuropsykologisk vurdering ved neuropsykolog (baseret på interviews og internationalt anerkendte og normbaserede spørgeskemaer) inkl. rapport: 6500 kr.

Hvad indgår i taksten?

I taksten indgår udgifter til:

Morgenmad og frokost som pædagogiske måltider.
Ledelse – Administration – Servicepersonale (fx pedel, køkken, rengøring) – Borgerrettede udgifter, såsom aktivitetsudgifter, drift og vedligehold af biler. – Anskaffelse af inventar mv. – Ejendomsudgifter både drift og vedligehold.

Ønsker du et tilbud i vores skoledel, så ret henvendelse til Specialkompagniet for yderligere oplysninger om skolen og ledige pladser. Visitationen foretages af den henvisende kommune ud fra sagsakter, heraf fremsendte PPV, og der laves i samarbejde med PPR, Odsherred, en samlet visitation. Det er den henvisende myndighed, der er ansvarlig for, at alle relevante skoleoplysninger foreligger.