Vores elever har typisk særlige skole- og behandlingsbehov og er derfor ikke i stand til at modtage undervisning i den ordinære folkeskole såvel som i specialskoleregi. De har brug for særlig – og målrettet støtte, struktur og forudsigelighed i deres undervisning og dagligdag. Vi kan tilbyde enkeltmandsundervisning til elever med behov for et lille undervisningsmiljø jf. §11 i bek. om specialundervisning i dagbehandlingstilbud.

Vi underviser primært én til én hos Specialkompagniet. Hver elev har deres eget lokale med PC, hvor de kan modtage undervisning men også trække sig tilbage og få ro på, hvis der er behov for det. Vi forsøger at skabe en helhed mellem undervisning og dagbehandling. Vi har god plads på den gamle møllegård med gode muligheder for værkstedsundervisning og en lang række udendørs aktiviteter, ligesom vi bor tæt ved både skov og strand, hvilket gør Specialkompagniet til et godt og alsidigt undervisningstilbud.

Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål. Færdigheds- og vidensmålene er vejledende, og undervisningen tilrettelægges, så indhold og aktiviteter tager udspring i den enkelte elevs faglige standpunkt og udviklingsmuligheder.

I dette skoleår har vi to grundskoleelever hos Specialkompagniet. Undervisningen varetages af uddannet personale.

Med udgangspunkt i Fælles mål udarbejdes læseplaner til de enkelte fag og elever. Årsplanerne indeholder en oversigt over emner og faglige mål, som beskriver sammenhængen mellem det faglige indhold og hensigten med undervisningen. Årsplanen vil ligge klar forud for det kommende skoleår.

Det er muligt at aflægge afgangsprøve eller dele heraf. Vi samarbejder med en lokal skole om selve prøveafholdelsen.

Hos Specialkompagniet arbejder vi meget bredt med den tilgang, hvorpå vi møder eleven. Vores undervisning og behandlingsarbejde tager som oftest udgangspunkt i en neuropædagogisk – og neuroaffektiv tilgang og skal ses i en helhed, hvor behandlingen er en forudsætning for læring. Vi anerkender, at der ikke er to mennesker, der er ens. Vi tager derfor udgangspunkt i individuel behandling, hvor grundlaget ligger i den enkelte elevs adfærd, behov og udvikling. Det relationelle arbejde prioriteres højt hos os, vores normering er god og hedder som oftest én til én.  Vi lægger stor vægt på forudsigelighed, tryghed, struktur og faste rammer.

Som skole- og dagbehandlingstilbud er vores fornemmeste opgave at udvikle det potentiale, vi ser, hos den enkelte. Vi arbejder målrettet med både det fagfaglige og elevens sociale relationer for at skabe den bedste grobund for et godt voksenliv.

Vi arbejder på at styrke elevernes emotionelt, så de bliver bekendt med eget følelsesliv og med tiden kan sætte ord herpå, at de lærer egenomsorg og selvregulering. Vi tilstræber, at eleven får en afvekslende hverdag med undervisning, socialt samvær, motion, kulturelle oplevelser og naturoplevelser, alt efter interesse.

Når den enkelte elevs lærings – og udviklingspotentiale skal afdækkes, anvender vi forskellige metoder. Vigtigst er vores møde med eleven, suppleret med forskellige tests samt supervision i forhold til eleven.

Opsummering af de pædagogiske fokusområder i dagbehandlingen:

  • Social tænkning
  • Social bevidsthed og opmærksomhed
  • Social motivation og interesse

 

 

Vi tilbyder afhentning på stationen, og der er ligeledes mulighed for at blive hentet på hjemmeadressen af skolens bus.

Ønsker du et tilbud i vores skoledel, så ret henvendelse til Specialkompagniet for yderligere oplysninger om skolen og ledige pladser. Visitationen foretages af den henvisende kommune ud fra sagsakter, heraf fremsendte PPV, og der laves i samarbejde med PPR, Odsherred, en samlet visitation. Det er den henvisende myndighed, der er ansvarlig for, at alle relevante skoleoplysninger foreligger.