Skolevægring eller ufrivilligt skolefravær har igennem de seneste år været et stigende problem i Danmark.

For nogle år siden foretog Institut for Menneskerettigheder en rundspørge blandt 354 skoleledere. 85 % af de adspurgte kendte til en eller flere elever med skolevægring indenfor de seneste seks måneder, og problemet ser ud til at være kraftigt stigende, viser den seneste nye forskning på området.

 

Bagrund for problemer med skolevægring

Årsagerne til den stigende skolevægringstendens kan skyldes mange ting, og ofte er det et samspil mellem flere forskellige problematikker.

• Elevens psykiske handicap (fx angst, autisme eller ADHD).

• Elevens fysiske handicap.

• Manglende mulighed for støtte fra familie.

• Manglende mulighed for støtte af eleven i klassen – fx i form af 2-lærerordning eller lignende.

• Udfordringer i klassen med fx mobning.

• Dyslektiske eller indlæringsmæssige udfordringer.

Specialkompagniets skolevægringspakke
– Fra skole-lede til skoleglæde

Når fraværet er eskaleret og blevet til egentlig skolevægring, kan det være svært at finde eller navigere rundt i de forskellige muligheder for hjælp, man kan trække på. Manglende viden og kompetencer besværliggør ofte den hjælp, der er nødvendig, for at kunne håndtere elevens udfordringer i de traditionelle skole – og specialskoletilbud.
På Specialkompagniet har vi derfor udviklet et enkelt og gennemsigtigt tilbud på en skolevægringspakke, som vi her kort vil præsentere. Hele forløbet varetages af kvalificeret og veluddannet personale.

1. Afdækning – årsager til skolevægring.
2. Dagbehandling og hjemmeundervisning.
3. Netværkssamarbejde.
4. Overgang til fremtidigt skoletilbud.

1. Afdækning – årsag til skolevægring

Når børn og unge får et stort skolefravær, er det ofte en kombination af flere forskellige problemstillinger og er i høj grad et fællesskabsanliggende. Derfor vil afdækningen og behandlingen være sammensat. Afdækningen tilrettelægges altid individuelt og indeholder typisk følgende:

▪ Gennemlæsning af sagsakter.

▪ Samtale med relevant netværk omkring eleven (familie, skolepersonale, eventuel sagsbehandler mv.).

▪ Observationsbesøg i skole og i hjemmet

▪ Besøg i hjemmet med henblik på at etablere gode relationer. Under den første samtale, vil vores fokus rettes mod afdækning af hvilke årsager, eleven selv mener, kan være forklaringen på sin skolevægring.

▪ Sensorisk udredning af ergoterapeut med speciale indenfor sanseforstyrrelser, som kan være en af årsagerne til mistrivsel.

▪ Udarbejdelse af rapport og afsluttende møde, der samler resultaterne og giver anbefalinger til forebyggende tiltag og det videre forløb.

2. Dagbehandling og hjemmeundervisning

Når afdækningen er afsluttet følger næste trin. Ofte har skolevægringsproblematikken affødt massive sociale, personlige og faglige udfordringer, som kan gøre en umiddelbar tilbagevenden til skolen yderst problematisk. Specialkompagniet kan derfor – som et led i en tilbageslusning – tilbyde følgende:

▪ Hjemmeundervisning af uddannet personale. Her vil behandlingsarbejde og faglig undervisning følges tæt. I starten vil relationsarbejde have første prioritet. Herefter vil vi med udgangspunkt i elevens faglige kompetencer kunne påbegynde egentlig faglig undervisning

▪ Dagbehandlingsskolen Specialkompagniet vil herefter være næste skridt, hvor eleven i et lille og trygt miljø med få voksne og få kammerater, stille og roligt kan vende tilbage til en daglig rutine med at komme ud af døren om morgenen og vende hjem om eftermiddagen med en masse gode succesoplevelser i rygsækken. I starten vil det måske kun dreje sig om 1-2 dage om ugen, hvorefter vi langsomt trapper antallet af mødedage op.

Undervisningsfaglige elementer på Specialkompagniet

▪ Der kan aflægges hel eller delvis afgangsprøve.

▪ Tilknyttet UU-vejleder, brobygning og praktikforløb.

▪ Egen plads/rum med PC.

▪ Arrangementer og udflugter.

▪ Morgenmad og frokost som pædagogiske måltider.

▪ Afhentning hjemme eller ved nærliggende station.

▪ Udarbejdelse af statusrapport hver 3.måned.

▪ Mulighed for efterfølgende STU.

3. Netværkssamarbejde

Under hele processen er det essentielt, at der fortsat er et tæt samarbejde mellem elevens netværkspersoner. Det vil altid være elevens primære kontaktperson på Specialkompagniet, som udpeges som tovholder.

Vi ved, at det er en kæmpe følelsesmæssig og også økonomisk belastning for den enkelte familie, at deres barn vægrer sig ved at komme i skole. Vi hører om flere forældre, der oplever total udmattelse og magtesløshed og må sygemeldes med stress.
Derfor er familiebehandlingen også en vigtig faktor, hvis arbejdet med barnet skal lykkes.

Som en del af familiebehandlingen kan Specialkompagniet tilbyde:

▪ Samtaler efter behov.

▪ Opstart af samtalegrupper, hvor familierne kan mødes og udveksle erfaringer med andre familier, som har de samme problematikker at slås med. Vi vil til hver gang også tage et relevant emne op, og vores psykolog vil undervejs byde ind med aktuelle oplæg og samtaler.

4. Overgang til fremtidigt skoletilbud

Når eleven er parat til at vende tilbage til tidligere skole eller et andet relevant skoletilbud, vil Specialkompagniet stille en ansat til rådighed, som eleven er tryg ved. Hun eller han vil så længe, det er relevant, støtte op om eleven i den svære overgang.

➢ Afdækning: 23.995kr. i alt.

➢ Dagbehandling og undervisning i hjemmet: 31.945kr. pr. måned

➢ Specialkompagniet:

Takst 1 – normering 1:3

• Skole: 18.995 kr. pr. måned.
• Dagbehandling: 23.959 kr. pr. måned
• PPR: 1.450kr. pr. måned.

Takst 2- normering 1:1 /1:2

• Skole : 18.995 kr. pr. måned.
• Dagbehandling:31.945 kr. pr. måned
• PPR: 1.450kr. pr. måned.

➢ Andet tilbud med personlig skolevægringstutor fra Specialkompagniet: 42.954kr. pr. måned.